• Telefonisch te bereiken: 0513 820 828

Pre-Incasso

U kunt onderstaande sommatiebrief eenvoudig integreren in uw eigen debiteurenbeheer. U hoeft slechts de cursief gedrukte velden aan te passen. Mocht uw debiteur niet overgaan tot betaling, of wilt u nu een incassotraject starten, dan kunt u hier direct overgaan tot het incasseren van uw vordering.
NADERE SOMMATIE


[naam schuldenaar]
[adres]
[postcode PLAATS]Betreft: [betreft]
Factuurnummer:[factuurnummer]

[plaats], [dd maand yyyy]

Geachte heer, mevrouw,

Op onze [factuur/facturen] d.d. [datum], met [factuurnummer(s)] [factuurnummer(s)] reageerde u op geen enkele wijze, of althans geheel ongenoegzaam. Uit onze financiële administratie blijkt dat bijgevoegde [factuur/facturen], in totale ten belope van:

[ Euro bedrag ]

nog niet is voldaan. De door ons gehanteerde betalingstermijn van [betalingstermijn] dagen is ruim verstreken. Ik verzoek u daarom om het openstaande factuurbedrag over te maken op rekeningnummer [rekeningnummer], ten name van: [naam rekeninghouder], onder vermelding van [het/de] [factuurnummer(s)].

Tevens moet ik u thans mededelen onverlet vorengaande zeven dagen na dagtekening dezes de vordering uit handen te geven aan Python Incasso B.V.

Mocht u reeds hebben betaald, dan verzoek ik u deze sommatie als zijnde niet geschreven te beschouwen.


Met hoogachting,


[naam schuldeiser]