• Telefonisch te bereiken: 0513 820 828

Algemene voorwaarden

DEFINITITIES
1) Python: De besloten vennootschap Python Incasso B.V., statutair gevestigd te Heerenveen, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Noord-Nederland onder nummer 59011297.
2) Opdrachtgever: Iedere rechtspersoon die contractspartij is van Python.
3) Debiteur: De partij die uit hoofde van �n of meerdere verbintenissen jegens opdrachtgever een betalingsverplichting heeft.
4) Incasso-opdracht: De opdracht om incassowerkzaamheden te verrichten ten behoeve van �n gespecificeerde vordering op �n gespecificeerde debiteur.
5) Incassowerkzaamheden: Alle werkzaamheden die Python in het kader van een incasso-opdracht verricht. Hieronder vallen in elk geval het versturen van herinneringen en/of aanmaningen en/of minnelijke incassobrieven. De incassowerkzaamheden geschieden slechts langs buitengerechtelijke weg.
6) Ge�ncasseerde bedragen: Alle betalingen die na de totstandkoming van de opdracht door de debiteur zijn verricht.
7) Account: Het persoonlijke en veilige inlog- en identificatiesysteem voor de website van Python.


ART. 1 WERKINGSSFEER
1) Alle incasso-opdrachten, ook die welke aan een bepaalde persoon zijn gericht, worden, ongeacht het bepaalde in de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijke Wetboek, uitsluitend beschouwd als te zijn gegeven aan en aanvaard en uitgevoerd door Python.
2) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle incassowerkzaamheden van Python.
3) Python aanvaardt enkel en alleen opdrachten onder de uitdrukkelijke acceptatie van haar eigen algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden van opdrachtgever wijst Python uitdrukkelijk van de hand en zullen nimmer van toepassing kunnen worden verklaard ten aanzien van de relatie tussen Python en opdrachtgever.
4) Indien �n of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft hetgeen verder in deze algemene voorwaarden is bepaald volledig van toepassing. Python en opdrachtgever treden alsdan in overleg teneinde nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk aansluiting zal worden gezocht bij de oorspronkelijke bepaling.
5) Indien Python niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich dat
de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn. Ook verliest Python in een dergelijk geval niet het recht
om in de toekomst strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.
6) Het betrekken of inschakelen van derden bij de uitvoering van de opdracht door Python geschiedt
uitsluitend in onderling overleg met Python.
7) Deze algemene voorwaarden moeten worden geaccepteerd bij het aanmaken van een account. Op verzoek
van de opdrachtgever kunnen de algemene voorwaarden kosteloos worden toegezonden. Voorts zijn de
algemene voorwaarden te allen tijde te raadplegen op de website van Python.
8) De werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van en voor rekening van opdrachtgever.
9) Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden niet wordt nageleefd, wordt de toegang tot het
account geblokkeerd en zullen alle lopende incassowerkzaamheden per omgaande worden gestaakt.

ART. 2 TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
1) De overeenkomst komt op de voet van art. 6:227b van het Burgerlijk Wetboek tot stand op het moment
dat opdrachtgever het elektronische aanmeldingsformulier via elektronische weg heeft verstuurd.
2) Python is bevoegd om opdrachten te weigeren, zonder opgave van redenen.
3) Bij aangaan van de overeenkomst geeft de opdrachtgever Python toestemming om namens de opdrachtgever incassohandelingen te verrichten.

ART. 3 WIJZIGING
1) Het staat Python te allen tijde vrij om wijzigingen door te voeren en haar activiteiten te staken.

ART. 4 GEHEIMHOUDING
1) Python en opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die
zij uit hoofde van de overeenkomst over en weer van elkaar hebben. Python is evenwel bevoegd om aan de debiteur die informatie te verschaffen die in het kader van de incassowerkzaamheden noodzakelijk zijn.

ART. 5 INFORMATIEVERSTREKKING
1) Opdrachtgever is gehouden alle gegevens die noodzakelijk zijn ter uitvoering van de incassowerkzaamheden aan Python tijdig ter beschikking te stellen.
2) Opdrachtgever zal Python op de hoogte brengen en houden van alle informatie die voor de uitvoering van de werkzaamheden relevant is of kan zijn.
3) Opdrachtgever staat in voor de juistheid en betrouwbaarheid van de aan Python ter beschikking gestelde gegevens. Indien opdrachtgever de juistheid van de gegevens niet kan garanderen, dient opdrachtgever Python hiervan op de hoogte te stellen.

ART. 6 VRIJWARING
1) Opdrachtgever vrijwaart Python voor alle vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan Python onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.

ART. 7 EIGENDOM VAN CONTENT
1) Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om HTML en/of CSS en/of afbeeldingen te gebruiken voor eigen of commercieel gebruik zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Python.

ART. 8 BETALINGSVOORWAARDEN
1) De kosten die in rekening worden gebracht voor het gebruik van Python worden bij het verstrekken van de opdracht voldaan. Opdrachtgever dient de betaling te verrichten zonder enige aftrek of verrekening.
2) De genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW.
3) Indien de incassowerkzaamheden niet het resultaat hebben dat er enig bedrag is ge�ncasseerd, is het betaalde bedrag onverminderd verschuldigd.

ART. 9 OVERIGE VERPLICHTINGEN
1)Bij het verstrekken van de opdracht dient opdrachtgever een deugdelijke vordering in bij Python. Opdrachtgever staat er derhalve voor in dat;
a) De vordering berust op een onvoorwaardelijke en niet verjaarde opeisbare verbintenis;
b) Het vorderingsrecht kan worden bewezen;
c) Er geen sprake is van faillissement of surseance van betaling bij de debiteur; en
d) De debiteur geen beroep kan doen op een opschortingsrecht.
2)Indien opdrachtgever betalingen heeft ontvangen van de debiteur, nadat de opdracht met Python tot stand is gekomen, dient opdrachtgever hiervan terstond melding te maken aan Python.

ART. 10 AANSPRAKELIJKHEID
1) De incassowerkzaamheden geschieden geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Python voor aanspraken van derden ter zake van onrechtmatige daad of wanprestatie voortvloeiende uit de incasso-opdracht.
2) Python is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan door schending van de in art. 4 van deze voorwaarde neergelegde verplichting.

ART. 11 GESCHILLEN
1) Op de overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Nederland, zittingslocatie Leeuwarden.